Wst?pmy do Ogrodu Pana


Dzisiaj w Ko?ciele Katolickim prze?ywamy wspomnienie NMP z Gry Karmel.
O pojawieniu si? szkaplerza w pobo?no?ci karmelita?skiej powiedzia?a w rozmowie z Mari? Rachel Cimi?sk?, Iwona Wilk radna prowincjalna Krakowskiej Prowincji ?wieckiego Zakonu Karmelitw Bosych (OCDS)


CZYTAJ WI?CEJ ...

Rok Mi?osierdziaWprowadzenie do Jubileuszu po?wi?conego Bo?emu Mi?osierdziu z odno?nikiem do papieskiej bulli

CZYTAJ WI?CEJ...

Korzenie ?ycia konsekrowanegoKs. Jacek Wojda, o pocz?tkach ?ycia konsekrowanego

CZYTAJ DALEJ...

Amoris Laetitia - adhortacja o mi?o?ci w rodzinie

Adhortacja apostolska o mi?o?ci w rodzinie Amoris Laetitia.
CZYTAJ WI?CEJ


Błąd
  • XML Parsing Error at 1:3144. Error 9: Invalid character
Festiwal Mi?dzynarodowy miejscem ewangelizacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Rachel Cimi?ska   
wtorek, 21 czerwca 2011 22:30

Z Zygmuntem Gutowskim wiceprezesem Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego i dyrektorem ds. organizacyjnych XXVI Mi?dzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmw i Multimediw Niepokalanw 2011
- rozmawia Maria Rachel Cimi?ska .

Maria: Festiwal w Niepokalanowie jest pierwszym w historii i jedynym jak dotychczas nie tylko w Polsce, ale i na ?wiecie festiwalem multimedialnym. Jak ocenia Pan tegoroczny poziom Festiwalu?

P. Zygmunt Gutowskim: Organizowany od 1986 roku Festiwal w Niepokalanowie z festiwalu filmowego i to oceniaj?cego pocz?tkowo g?wnie filmy amatorskie lub filmy profesjonalne nie akceptowane przez cenzur? PRL - sta? si? mi?dzynarodow? imprez? gromadz?c? w jednym czasie i miejscu zarwno filmy amatorskie, jak i fabularne, dokumentalne, programy radiowe i telewizyjne, Oceniane s? rwnie? strony internetowe i pogramy multimedialne. O znaczeniu Festiwalu w Niepokalanowie mo?e ?wiadczy? fakt, ze corocznie twrcy z ponad 20 krajw ze wszystkich poza Antarktyd? kontynentw nadsy?aj? blisko 200 filmw, 50 programw radiowych, wiele programw multimedialnych. Mimo wzrastaj?cej w g?wnym nurcie mediw niech?ci do tematw religijnych wielu twrcw cieszy si? z mo?liwo?ci zaprezentowania swoich dzie? tworzonych z wy?szych inspiracji duchowych. St?d tez wzrastaj?cy poziom filmw i programw radiowych, wykorzystuj?cych nowoczesne osi?gni?cia techniki, w pe?ni potwierdzaj?ce w og?oszonym przez Senat RP Roku Kolbia?skim. Has?o Festiwalu brzmi: ?w. Maksymilian patron nowych mediw. Cieszymy si?, ?e na nasz apel zg?oszono wiele wa?nych dzie? zwi?zanych z 70 rocznic? m?cze?skiej ?mierci ojca Maksymiliana w Auschwitz, z 100 rocznic? urodzin b?. Matki Teresy z Kalkuty czy z beatyfikacja Papie?a Jana Paw?a II. I ?e takie dzie?a zaprezentowa? m.in. prof. Shigeki Chiba z tak ci??ko do?wiadczonej w tym roku kataklizmami Japonii, czy te? Carlo de Biase z W?och, nagrodzony nagrod? Signis Bia?oru?.

Maria: Jak ocenia Pan nades?ane prace? Czy stawiane by?y du?e wymagania wobec przysy?aj?cych swe dzie?a?

P. Zygmunt Gutowskim: Tegoroczny Festiwal oceniam bardzo wysoko. Presti?owe nagrody otrzymali tacy twrcy jak Grzegorz Krlikiewicz (nagroda kard. Jzefa Glempa za film Kern), Pawe? Woldan za widowisko telewizyjne o ks. Jerzym pt Wierno??, Grzegorz Braun za film Eugenika, czy tez Dominik Tarczy?ski za dokument Kolumbia ?wiadectwo dla ?wiata, Dariusz Jab?o?ski za Gry wojenne, Maciej Bodasi?ski i Lech Dokowicz za Film o Basi czy Syndrom czy Krzysztof ?urowski za Naprotechnologi? i cykl My, wy, oni. By?y wspania?e filmy o zbrodniach na Wo?yniu, film Mg?a Majki D?u?ewskiej i Joanny Lichockiej o katastrofie smole?skiej i wiele innych wa?nych filmw z kraju i zagranicy. I cho? rozdano du?o nagrd, pocieszeniem dla wielu twrcw mo?e by? fakt, ?e ich nie wyr?nione dzie?a mo?na znale?? w katalogu Festiwalu i na stronach internetowych wraz z krtkimi fragmentami filmw. G?wnym kryterium odr?niaj?cym Festiwal w Niepokalanowie od wi?kszo?ci festiwali na ?wiecie jest wymg niesienia przez zg?aszane na festiwal dzie?a dobra i nadziei, poszanowania ?ycia ludzkiego od momentu pocz?cia do naturalnej ?mierci, respektowania nauki spo?ecznej Ko?cio?a Katolickiego, cho? same dzie?a mog? by? tworzone z inspiracji innych ni? katolickie od?amw chrze?cija?stw czy innych religii, a nawet mog? mie? charakter ?wiecki. Dlatego tez mo?na zaryzykowa? twierdzeniem ?e prawie wszyscy wybitni polscy dokumentali?ci zg?aszali ju? swoje dzie?a na festiwal w Niepokalanowie.


Maria: Czy ludzie interesuj? si? Festiwalem? Czy z roku na rok, zwi?ksza si? liczba uczestnikw?
Czy ka?dy ma wst?p na Festiwal, mog?c obejrze? filmy, czy jest to zwi?zane z jakim? kosztem? Co jest najistotniejszego w Festiwalu, dla organizatorw jak i dla przysy?aj?cych swe dzie?a czy te? przychodz?cych w celu uczestniczenia w pi?knym dziele?

P. Zygmunt Gutowskim: Festiwal w Niepokalanowie jest imprez? w pe?ni otwart?, w ktrej za niewielk? op?at? akredytacyjn? na ca?y okres festiwalu mog? uczestniczy? wszyscy zainteresowani , za? Klasztor w Niepokalanowie zapewnia niezbyt drogie noclegi i wy?ywienie w Domu Pielgrzyma. Jednak w swoim za?o?eniu Festiwal w Niepokalanowie nie jest imprez?, ktrej g?wnym celem jest gromadzenie t?umw widzw i reporterw mediw, zw?aszcza tych szukaj?cych sensacji i fantazyjnych ubiorw gwiazd. St?d te? - mimo sugestii ze strony wielu osb, rwnie? z kr?gw ko?cielnych - festiwal przez 26 lat organizowany jest nie w stolicy, ale w Klasztorze Niepokalanw 40 km od Warszawy. Festiwal ten jest przede wszystkim spotkaniem twrcw z przedstawicielami ko?cio?a: z biskupami, zakonnikami czy ksi??mi, z ktrzy nierzadko s? rwnie? twrcami filmowymi czy radiowymi, spotkaniem twrcw mi?dzy sob?. Jednak jego oddzia?ywanie, jako festiwalu multimedialnego zwi?ksza si? z roku na rok dzi?ki internetowi i wsparciu ze strony wielu portali internetowych, a tak?e dzi?ki umieszczaniu na You Tube zwiastunw wszystkich nades?anych filmw http://www.youtube.com/user/niepokalanow2011#g/u . Wystarczy wspomnie?, ?e np. zwiastun filmu Eugenika obejrza?o w tym roku ponad 14 tysi?cy ludzi taka widownia nie mog? poszczyci? si? nawet festiwale w Cannes, Wenecji czy Berlinie.
Obserwuj?c t? tendencj? rozwoju internetu nagradzali?my w tym roku portale zwi?zane z filmem i telewizj?. Wieloj?zyczny mi?dzynarodowy portal www.gloria.tv zgromadzi? ju? tysi?ce filmw, portal Signis International www.catholictv.tv gromadzi filmy nadsy?ane przez cz?onkw tej organizacji, za? hiszpa?ski www.catholiclive.tv firmy PiamonteGroup TV tworzy wielokana?owa telewizj? internetow? przysz?o?ci. Zauwa?amy oczywi?cie i doceniamy telewizje katolickie nadaj?ce swoje programy nie tylko przy pomocy nadajnikw, ale i w internecie jak: Telewizja Trwam w internecie (Polska) www.tv-trwam.pl , TV Popular (Hiszpania) www.populartv.net czy TV NOE (Czeska Republika) www.tvnoe.cz oraz rozwijaj?ce si? w Polsce strony filmowe franciszka?skie franciszkanie.tv/Gdynia ; www.franciszkanie-warszawa.pl/filmy ; www.zakonfranciszkanow.pl . O rozwoju tej formy odbioru mo?na si? przekona? poprzez lik Religijne Telewizje Internetowe http://wwitv.com/religious_tv/index.html oraz wykazy umieszczane we wspieraj?cym ju? od wielu lat Festiwal w Niepokalanowie Portal Klubu Mi?o?nikw Dobrych Mediw www.kmdm.pl


Maria: Co Festiwal mo?e zaoferowa? twrcom? Czy rozpoczynaj?cy swoj? prac? mog? liczy? na wsparcie?

P. Zygmunt Gutowskim: Jak pami?tam - a osobi?cie uczestniczy?em we wszystkich dotychczasowych festiwalach pocz?tkowo jako twrca, p?niej jako cz?onek jury, czy dyrektor festiwalu - od samego pocz?tku, kiedy to jeszcze by? organizowany w oddalonym od klasztoru o?rodku rekolekcyjnym Lasek mia? on form? dyskusji i warsztatowych i rekolekcji.
Codzienne Msze ?wi?te i prowadzone przez duchownych medytacje oraz rozmowy po ka?dym filmie, nierzadko z udzia?em autorw sprzyjaj? nawi?zywaniu przyja?ni, przeradzaj?cych si? nierzadko we wsplna inspiracje, a nawet wsplne produkcje. I tak mo?na powiedzie?, ze dzi?ki spotkaniom w Niepokalanowie i laureatom tego Festiwalu Jurij Goruliow i o. Janowi Glince z Signis Bia?oru? przed 7 laty zacz?li organizowa? podobny Festiwal Magnificat na Bia?orusi, za? Nick Goryachkin podj?? organizacje festiwalu w Sankt Petersburgu w Rosji. Festiwal pomg? tak?e w powstaniu satelitarnej Telewizji NOE w Ostrawie, ktr? utworzy? o. Leos Ryska, wieloletniego laureata festiwali w Niepokalanowie.

c.d.n

Poprawiony: sobota, 03 marca 2012 00:40
 

PATRONATY

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

Rekolekcje z o. Jamesem Manjackalem

News image

Nie si?a, nie moc, ale Duch mj doko?czy dzie?a mwi Pan Zast?pw (Za 4,6) b?dzie my?l? przewodni? listopadowych rekolekcji g?oszonych przez ojca Jamesa Manjackala (MSFS)....

Wi?cej...

Poznali ?w. Maksymiliana - podsumowanie Olimpiady

News image

Kim by?, dla kogo ?y?, pracowa? i umar? ?w. Maksymilian Maria Kolbe wiedz? doskonale finali?ci Olimpiady, ktrej fina? odby? si? w dniach 25 i 26 marca 2015 roku w Siedlcach. Jej organizatorzy zapewniaj?, ?e ju? pracuj? nad kolejn?, jubileuszow? X Oglnopolsk? Franciszka?sk? Olimpiad? Wiedzy o ?w. Maksymilianie....

Wi?cej...
Designed by Templatka.pl | Copyright by SANCTI - Serwis Ewangelizacyjny